ผลงานนักเรียน เรื่อง “ระเบียบการแต่งกาย เราคุยกันได้” เป็นกิจกรรมให้นร.ได้แสดงความคิดเห็นที่นร.คิดว่าเหมาะสม กับระเบียบของทางโรงเรียนที่กำหนด และให้นร.ในห้องได้ร่วมกันวิเคราะห์ว่าอะไรบ้างที่สามารถทำได้และไม่สามารถทำได้ กิจกรรมนี้เป็นการให้นร.ได้ทบทวนระเบียบของทางโรงเรียนไปในตัว อาจมีความคิดเห็นทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ต้องให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

ตัวอย่างผลงานนักเรียน