ผลงานนักเรียน เรื่อง แฟ้มสะสมผลงาน เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกลองทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อนำไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัย การที่ได้ฝึกทำก่อนทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การจัดทำพอร์ตที่ถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วน การจัดวางในหน้าต่าง ๆ ว่าควรจะแทรกเนื้อหาใดเข้าไป ให้คณะกรรมการประทับใจในตัวเรา และการออกแบบให้พอร์ตนั้นเข้ากับคณะที่เราต้องการเข้าเรียน

ตัวอย่างผลงานนักเรียน