ระบบร้องขอเอกสารทางการศึกษา ช่วยอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วให้แก่นักเรียน เป็นผลงานของนักเรียน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ในรายวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ 3 (ว33261) โดยมีความประสงค์แจกจ่ายให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ใช้ระบบ SGS ในการออกเอกสารการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ใบรับรองผลการศึกษา, ระเบียนแสดงผลการเรียน, ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน)

คณะครูที่ปรึกษาโครงงาน

  1. นายรณกฤต แสนพรหม (ครูที่ปรึกษาโครงงาน)
  2. นายชัยยันต์ รุ่งแสง (ครูที่ปรึกษาโครงงาน)

คณะผู้จัดทำ

  1. นายณัฐดนัย พิณะเวศน์ (07338)
  2. นายธนพล แสงบำรุงทรัพย์ (07294)
  3. นายพีระพงษ์ รักษาแก้ว (07350)
  4. นายณัฏฐกิตต์ ศรีสุข (10957)

ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงทำให้นักเรียนไม่สามารถไปเรียนที่โรงเรียน และ ทางกระทรวงศึกษาธิการไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนแบบ ON SITE พวกเราจึงได้คิดค้นเว็บแอปแบบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน หรือ สำหรับนักเรียนที่ต้องใช้เอกสารทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเอกสารในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

วิดิโอนำเสนอโครงงาน

ภาพหน้าจอระบบ

ความต้องการของระบบ

PHP Version : 7.0 ขึ้นไป
SQL Version : 5.6

เงื่อนไขการขอใช้งาน

– ท่านจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ธีมระบบให้แก่ผู้พัฒนาธีม Metronic โดยโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ไม่ได้เป็นเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ แก่ธีม Metronic

ขอทดสอบใช้งาน

ติดต่อ : natdanai.p@hwp.ac.th

สนใจใช้งานระบบ

  1. ท่านจะต้องดำเนินการจัดซื้อธีม Metronic ให้เรียบร้อยแล้ว มีรหัสผลิตภัณฑ์
  2. ติดต่อ natdanai.p@hwp.ac.th เพื่อดำเนินการส่งระบบ PHP ผ่านอีเมล
  3. หากท่านต้องการอบรมใช้งาน ท่านสามรถแจ้่งความประสงค์ได้ผ่านอีเมล