วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศผ่านเว็บไซต์ ระบบรับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในหัวข้อ ประกาศรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO โดยมีรายละเอียดดังนี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 – 24 ธันวาคม 2564 โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัครดังนี้ 

1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน (หน้า 6 – 63)
2. โครงการผู้พิการ (หน้า 64 – 72)
3. โครงการผู้มีทักษะพิเศษ (หน้า 73 – 106)
4. โครงการนักกีฬา (หน้า 107 – 112)
5. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา (หน้า 113 – 122)
6. โครงการหลักสูตรนานาชาติ (หน้า 123 – 135)

ลายเอียดเพิ่มเติม

ลิงก์ : https://kruyupa.com/r/9hi0k

อ้างอิง
1. SWU Admission
2. SWU Photo