วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศผ่านเว็บไซต์ ระบบรับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในหัวข้อ ประกาศองค์ประกอบ (GAT/PAT, วิชาสามัญ) ที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สาขาวิชาที่เปิดรับในแต่ละรอบ
2. องค์ประกอบ (GAT/PAT, วิชาสามัญ) แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ในประกาศนี้ใช้คัดเลือก เฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 (Quota) หรือ TCAS รอบที่ 3 (Admission) ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
3. รายละเอียดการรับสมัครต่าง ๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการสมัคร โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งก่อนวันเปิดรับสมัคร โปรดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.swu.ac.th

รอบ 1 : Port รอบ 2 : Quota รอบ 3 : Admission
รับสมัคร13 – 24 ธ.ค. 6414-28 ก.พ. 652 – 10 พ.ค. 65
ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์17 ม.ค. 65ดูกำหนดการเพิ่มเติม
ได้จากประกาศรับสมัคร
สอบสัมภาษณ์22 ม.ค. 65 ดูกำหนดการเพิ่มเติม
ได้จากประกาศรับสมัคร
28 – 29 พ.ค. 65
ประกาศผลคัดเลือก7 ก.พ. 654 พ.ค. 65ประกาศผลครั้งที่ 1 : 18 พ.ค. 65
ประกาศผลครั้งที่ 2 : 24 พ.ค. 65
ยืนยันสิทธิ์7 – 8 ก.พ. 654 – 5 พ.ค. 65ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 : 18 – 19 พ.ค. 65
ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 2 : อัตโนมัติ

ข้อมูลการรับนิสิตใหม่ TCAS65 รวมทุกคณะ

ลายละเอียดเพิ่มเติม : https://kruyupa.com/r/l0o8c

เว็บไซต์รับสมัคร

ลิงก์ : https://admission.swu.ac.th/

อ้างอิง
1. SWU Admission
2. SWU Photo