วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 ศธ.360 องศา ประกาศไทม์ไลน์ การฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
นักเรียนอายุตั้งแต่ 12 – 17 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันที่ฉีด (อนุโลมได้หากอายุเกิน แต่ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1-6 และ ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า)
– อยู่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– ได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครอง และ นักเรียน

โดยมีไทม์ไลน์ดังนี้
วันที่ 10-17 กันยายน พ.ศ.2564
– โรงเรียน/สถานศึกษา จัดเตรียมรายชื่อ และจำนวนนักเรียน
– กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณะสุข จัดประชุมกับ กระทรวงศึกษาธิการจังหวัด, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, อาชีวศึกษาจังหวัด และผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษา ซักซ้อมความเข้าใจในการฉีดวัคซีน และทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง

วันที่ 21-24 กันยายน พ.ศ.2564
โรงเรียน/สถานศึกษา เชิญผู้ปกครองลงนามแจ้งความประสงค์ (ยินยอม) ให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

วันที่ 17-22 กันยายน พ.ศ.2564
โรงเรียน/สถานศึกษา จัดประชุมทำความเข้าใจให้ข้อมูลกับผู้ปกครองในการฉีดวัคซีนเด็ก 12-18 ปี

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564
โรงเรียน/สถานศึกษา นำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียน ที่ประสงค์จะรับวัคซีนไฟเซอร์ แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, อาชีวศึกษาจังหวัด. แล้วนำส่งกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564
กระทรวงศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/อาชีวศึกษาจังหวัด/ผู้แทนหน่วยงานในจังหวัด
ประชุมสรุปจำนวนและรายชื่อนักเรียน เพื่อนำส่งกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด

วันที่ 28-30 กันยายน พ.ศ.2564
กระทรวงศึกษาธิการจังหวัด วางแผนการเข้ารับวัคซีน และกำหนดการฉีดวัคซีนรายโรงเรียน

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564
โรงเรียน/สถานศึกษารับทราบกำหนดการฉีดวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2564
เริ่มการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน

อ้างอิง
1.ศธ.360องศา