วันที่ 1 ก.ย. 64 เลขาธิการ สพฐ. แจ้งว่า

  • บัดนี้ ศธ. ได้รับเงินเยียวยานร.2,000 บาท แล้ว และดำเนินการโอนให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรร ที่เป็นหน่วยเบิก (ที่ทำบัญชีรองรับเรียบร้อยแล้ว) ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.2564 และ สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรร.ที่ยังเปิดบัญชีไม่ถูกต้องและครบถ้วน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ก.ย.2564
  • ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรร. ดำเนินการตรวจสอบ ยอดเงิน กับจำนวนนร.ว่าถูกต้องหรือไม่ ให้ยึดข้อมูลใน DMC ของวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ และให้สำนักงานเขตพื้นทีีการศึกษาดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินอุดหนุนใหักับรร.ในสังกัด และสำหรับรร.ที่เป็นหน่วยเบิก เมื่อตรวจสอบยอดถูกต้องแล้วสามารถเบิกไปจ่ายให้กับนร.ได้โดยตรง จะจ่ายโดยการโอน หรือเป็นเงินสดได้ โดนคำนึงถึงความถูกต้องและรวดเร็ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อโอนเงินให้รร.แล้วให้รีบเร่งทำหนังสือแจ้งให้รร.ทราบเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้กับผปค. โดยสามารถจ่ายโดยการโอนผ่านธนาคาร หรือเป็นเงินสด
  • การจ่ายเงินเยียวยานร.2,000 บาท ห้ามมิให้ รร.หรือคุณครูหักค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นอันขาด
การจ่ายมี 3 กรณี
  1. ในกรณีตรวจสอบยอดเงิน กับจำนวนนร.ตรงแล้ว ตามข้อมูล DMC ข้อมูลวันที่ 25 มิถุนายน 2564 สามารถจ่ายได้ทันที โดยนร.ต้องมีตัวตน เรียนอยู่ที่รร.จริง/ หากนร.มีชื่อ แต่ไม่มีตัวตนไม่สามารถติดตามได้ ให้ชะลอไว้ก่อน
  2. สำหรับนร.ที่ย้ายเข้ามาหลังวันที่ 25 มิ.ย.2564 รร.ต้องทำการกรอกข้อมูลในระบบ และแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยด่วน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่รายงาน สพฐ.เพื่อดำเนินการจัดเงินเยียวยามาให้โดยเร็ว
  3. กรณีนร.ย้ายออกจากรร. ให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทำเรื่องเบิกจ่ายให้กับรร.ที่นร.ย้ายไป
ภาพสรุปเข้าใจง่าย

อ้างอิง
1. ศธ.360องศา