วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก TCAS 65 รอบ Admission สำหรับหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อได้เตรียมตัวและวางแผนการสอบได้ทันท่วงที ซึ่งแตกต่างจากปีอื่น ๆ โดยที่ในปีนี้ แทบจะไม่ใช้ GPAX เลยยกเว้น คณะเศรษฐศาสตร์ DEK65 ควรเตรียมตัวให้พร้อมกับเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแนวทางการจัดสอบของทปอ. TCAS65

ข้อมูล TCAS65 ล่าสุด (22 สิงหาคม 2564)

ลิงก์ https://kruyupa.com/news/5072

ภาพรวมเกณฑ์รับสมัคร Admission 3 (TCAS65)
สรุปเกณฑ์รับสมัคร Admission 3 (TCAS65)
ข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงก์ https://tuadmissions.in.th

อ้างอิง
1. งานรับเข้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์