MyTCAS เหมาะสำหรับใคร ?

 1. สำหรับนักเรียนทุกคนที่ต้องการสมัครเข้าคณะ มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS65
  – นักเรียนที่เรียน ม.6 ปีการศึกษา 2564
  – เด็กซิ่ว (ที่ไม่เคยลงทะเบียนในระบบ)
 2. ด็กซิ่วที่เคยลงทะเบียนในระบบแล้ว สามารถนำรหัสประจำตัวผู้สมัคร และรหัสผ่านเดิม มาใช้ในการเข้าระบบได้
 3. สำหรับรายชื่อ คณะ/มหาวิทยาลัย ที่ลงทะเบียนในระบบ Mytcas สามารถสอบได้ได้จาก คณะ/มหาวิทยาลัย โดยตรง
 4. ในกรณีที่คณะ/มหาวิทยาลัย ไม่ได้เข้าร่วมในระบบ MyTCAS65 นักเรียนสามารถเลือกไม่ลงทะเบียนในระบบได้

MyTCAS ใช้สำหรับอะไร?

 1. สำหรับสมัครสอบ GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ (15 – 28 ธันวาคม 2564)
 2. เพื่อให้มีสิทธิในการใช้งานระบบ TCAS
  – การยืนยันสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ที่ต้องการยืนยันสิทธิ์ เข้าเรียนใน TCAS รอบ 1,2 และ 4 (ยืนยันสิทธิ์ กรณีสอบติดแล้ว)
  – การยืนยันสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ลำดับของสาขา การสมัคร TCAS รอบ 3 (กรณีสมัครเลือกคณะ รอบ 3)
  – สำหรับสละสิทธิ์ สาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว
 3. หากไม่ลงทะเบียน จะไม่มีสิทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์ กรณีที่สอบติด เมื่อไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ ผลการสอบติดจะถือเป็นโมฆะ

การลงทะเบียน Mytcas.com ต้องใช้อะไรบ้าง ?

 1. รหัสประจำตัวประชาชน (Username)
  – เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 2. รหัสผ่านระบบ (Password) ไม่น้อยกว่า 8 หลัก
  – ตัวอักษรภาษาอังกฤษ พิมพ์ใหญ่ A – Z อย่างน้อย 1 ตัว
  – ตัวอักษรภาษาอังกฤษ พิมพ์เล็ก a – z อย่างน้อย 1 ตัว- ตัวเลข 0 – 9 อย่างน้อย 1 ตัว
 3. E-mail ที่ใช้ลงทะเบียน- ในแต่ละ E-mail สามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น

TCAS65 การยืนยันสิทธิ์ รอบ 1 & 2

 1. ผู้สมัครเลือกที่มหาวิทยาลัย สามารถสมัครได้หลายสาขาวิชา หลายมหาวิทยาลัย และผ่านการคัดเลือกได้หลายสาขาวิชา หลายมหาวิทยาลัย
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ 1 หรือ รอบ 2 ต้องกดยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65 เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น สาขาวิชาที่ไม่ต้องการ ไม่ต้องกดอะไร (ปล่อยเฉย) ถ้าไม่กดยืนยันสิทธิ์สาขาวิชาใดเลยในระบบ ถือว่า ไม่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา สามารถสมัครรอบต่อไปในระบบ TCAS65 ได้
  – รอบ 1 ยืนยันสิทธิ์วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565
  – รอบ 2 ยืนยันสิทธิ์วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2565
 3. ถ้ายืนยันสิทธิ์ในระบบของมหาวิทยาลัย ยังคงต้องเข้าระบบ TCAS65 เพื่อกดยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65 ด้วย จึงจะได้สิทธิ์เข้าศึกษา หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65 จะถือว่า เปลี่ยนใจ ไม่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา

อ้างอิง
1. TCASTer