การสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท. สำหรับนักเรียนที่ประสงค์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทย์ศาสตรบัณฑิต เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 20 ตุลาคม 2564

การกรอกข้อมูลจะประกอบไปด้วย

1. ข้อมูลส่วนตัว
2. ข้อมูลสถานะการศึกษา
3. สนามสอบ
4. อัปโหลดไฟล์ต่างๆ ได้แก่ ไฟล์รูปถ่าย, ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน, ไฟล์สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา, อื่น ๆ (ถ้ามี)
5. คลิก Check box ยืนยันข้อมูล และคลิกปุ่ม “ยืนยันข้อมูล”

หมายเหตุ

* สั่งพิมพ์ (Print) หน้าจอใบสมัคร (กสพท 01) เก็บไว้
* สั่งพิมพ์ (Print) ใบจ่ายเงิน (กสพท 02) และชำระเงินได้ทันที (ตามช่องทางในประกาศฯฉบับที่ 2) ติดตามที่เว็บไซต์  www9.si.mahidol.ac.th
* ตรวจสอบสถานะใบสมัครหลังวันที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วัน และต้องตรวจสอบอยู่เสมอจนกว่าสถานะใบสมัครจะสมบูรณ์
* รอประกาศให้พิมพ์ (Print) บัตรประจำตัวสอบ

การเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท. ปีการศึกษา 2565

1. รูปถ่าย
        เป็นภาพเดี่ยว มีพื้นหลังสีขาวหรือสีน้ำเงิน หน้าตรงเต็มหน้า สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นสายตาและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และจะต้องไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล เป็นไฟล์ นามสกุล .jpg โดยมีขนาด ความกว้าง 180-500 พิกเซล ความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
        ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน ไปถ่ายเอกสาร โดยถ่ายด้านหน้าด้านเดียว ที่มีรูปของผู้สมัคร จากนั้นให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อและนามสกุลรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องด้วยลายมือตนเองเท่านั้น แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

3. สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆ
ให้นำเอกสารคุณวุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆ ไปถ่ายเอกสารก่อน แล้วนำไปสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB (ดูตัวอย่างไฟล์ด้านล่าง)

ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับผู้ที่จบชั้น ม.6 แล้ว โดยจะต้องมีทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)

ใบประกาศนียบัตร (หากสำเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับม.6 ใช้ใบประกาศฯของระดับการศึกษานั้น ๆ ได้)

* ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า
1. บัตรประจำตัวประชาชน จะต้องถ่ายเอกสารก่อน แล้วจึงลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วจึงนำมาสแกนเป็นไฟล์ดิจิทัล
2. เอกสารคุณวุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆ ก็ต้องถ่ายเอกสารก่อน แล้วจึงนำมาสแกนเป็นไฟล์ดิจิทัลเช่นกัน โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

คุณสมบัติเฉพาะ ของแต่ละหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ติดตามที่เว็บไซต์  : www9.si.mahidol.ac.th

อ้างอิง
1. กสพท.