TCAS คืออะไร

ระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ TCAS เริ่มใช้ในปี 2561 ย่อมาจาก Thai University Central Admission System  การสอบนี้ไม่ใช่ระบบเอนทรานซ์ แต่เป็นการรวมการรับนักศึกษามาไว้ด้วยกัน ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกโดย สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

Clearing-House (Clearing-House คือ ระบบที่ยืนยันสิทธิ์รับตรงร่วมกันของแต่ละมหาวิทยาลัย) ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบต้องกดยืนยันสิทธิ์ Clearing-House ในการที่จะเข้าเรียนได้คนละ1 ที่เท่านั้น ระบบนี้สร้างมาเพื่อไม่ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหลาย ๆ ที่พร้อมกัน “กันที่” ของคนอื่น อีกทั้งยังสะดวกกับมหาวิทยาลัยในการนับจำนวนคนอีกด้วย

การสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS 65 มีความแตกต่างจากปีอื่น ๆ เนื่องจากเป็นการใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด สิ่งที่นักเรียนต้องทำคือหาข้อมูลเป็นรายสาขา คณะ ของแต่ละมหาวิทยาลัย ว่ามีการสอบอย่างไร ใช้คะแนนเท่าไหร่ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมและตรงโจทย์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดได้มากที่สุด ซึ่งแต่ละที่กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกแตกต่างกันออกไป

เกณฑ์การคัดเลือกทั้ง 4 รอบ 4 รูปแบบ

รอบที่ 1 Portfolio รอบนี้ใครมีดีอะไรต้องนำออกมาโชว์ให้หมด เช่น ผลงานที่ผ่านมา ความถนัด ความสามารถพิเศษ ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาหรือคณะที่จะเข้าเรียน โดยมีหลักการคือ
– ใช้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถพิเศษ ในการรับเข้า
– ไม่ใช้ข้อสอบกลาง (GAT, PAT, วิชาสามัญ)
– ใช้แฟ้มสะสมผลงาน (จำนวน 10 หน้า ไม่รวมปก)- สมัครตรงกับมหาวิทยาลัยและสมัครได้หลายที่
– ใช้ GPAX 4 หรือ 5 ภาคเรียน (บางโครงการ)- ติดได้หลายที่ แต่ยืนยันสิทธิ์ได้ 1 ที่- ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House
สมัครกับใคร  มหาวิทยาลัย
เกรดเฉลี่ยที่ใช้ 4-5 เทอม
ใครสามารถสมัครได้บ้าง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก  GPAX, Portfolio, คะแนนสอบวิชาเฉพาะ, คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

รอบที่ 2 โควตา Quota
เป็นรอบโควตาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น โควตาเขตพื้นที่ โควตาเรียนดี เป็นต้น ซึ่งมีหลักเกณฑ์สำคัญคือ
– ใช้ข้อสอบกลาง GAT PAT วิชาสามัญ หรือ GPAX รายละเอียดขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ
– บางโครงการทางมหาวิทยาลัยอาจจัดสอบเพิ่มเติม
– อาจให้มีการยื่น Portfolio ร่วมด้วย
– สมัครตรงกับมหาวิทยาลัยและสมัครได้หลายที่
– ติดได้หลายที่ แต่ยืนยันสิทธิ์ได้ 1 ที่
– ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House
สมัครกับใคร  มหาวิทยาลัย
เกรดเฉลี่ยที่ใช้ 4-5 เทอม
ใครสามารถสมัครได้บ้าง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก  GPAX, GAT, PAT, วิชาสามัญ, คะแนนสอบวิชาเฉพาะ, คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

รอบที่ 3 Admission 
ทุกสถาบันที่เข้าร่วมระบบ mytcas จะทำการเปิดรับสมัครในวันและเวลาเดียวกัน โดยจำกัดอันดับการเลือกตามที่ ทปอ. กำหนด โดยใช้คะแนนสอบในการคัดเลือก มีหลักการดังนี้
– จำกัดอันดับจำนวนการเลือก โดยเรียงตามลำดับความชอบ (รอสรุปจำนวนจาก ทปอ.)
– กสพท. อยู่ในรอบนี้
– เกณฑ์การรับแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดเอง แต่รับสมัครผ่าน ทปอ.
– มหาวิทยาลัยส่งผลการคัดเลือกให้ ทปอ. ประมวลผล
– ทปอ. ประกาศผลเพียง 1 อันดับ คือ อันดับสูงสุดที่สอบติด
– มีการประมวลผล 2 ครั้ง (Double Sorting) แนวทางการประมวลผล คือ เมื่อประกาศผลครั้งแรกที่นักเรียนสอบติดจะต้องเข้าระบบแสดงความจำนงยืนยันสิทธิ์ (เลือกเรียนคณะที่สอบติด และหมดสิทธิ์ไป
TCAS รอบต่อไป ยกเว้นจะขอสละสิทธิ์ก่อน) หรือไม่ใช้สิทธิ์ (สอบติดแต่ไม่เอา สามารถลงสมัคร TCAS
รอบต่อไปได้) หรือขอประมวลผลครั้งที่ 2 เพื่อลุ้นให้สอบติดในอันดับที่สูงขึ้นกว่าครั้งแรกได้ ส่วนคนที่สอบไม่ติด ต้องเข้ามาแสดงความจำนงขอประมวลผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 จากนั้นระบบจะประมวลผลครั้งที่ 2 เพิ่มเติมคนไปยังที่นั่งที่ว่าง
– ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ในการประกาศผลครั้งที่ 1 และใช้ระบบ Auto Clearing ในการประกาศผลครั้งที่ 2
สมัครกับใคร  mytcas.com
เกรดเฉลี่ยที่ใช้ 6 เทอม
ใครสามารถสมัครได้บ้าง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564, เด็กซิ่ว
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก GPAX, GAT, PAT, วิชาสามัญ, คะแนนสอบวิชาเฉพาะ

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission
รอบนี้คือรอบเก็บตก เป็นรอบสุดท้ายของระบบ หลาย ๆ มหาวิทยาลัยเปิดรับน้อยมาก หรือไม่เปิดรับเลยในรอบนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์จากการรับในรอบก่อนหน้า โดยมีหลักการดังนี้
– ใช้รูปแบบการคัดเลือกหลากหลาย เช่น GPAX, GAT, PAT, วิชาสามัญ
– สมัครตรงกับมหาวิทยาลัยและสมัครได้หลายที่
– ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House
สมัครกับใคร
 มหาวิทยาลัย
เกรดเฉลี่ยที่ใช้ 6 เทอม
ใครสามารถสมัครได้บ้าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564, เด็กซิ่ว
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก  GPAX, GAT, PAT, วิชาสามัญ

O-NET ยังต้องสอบไหม ?

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) มีนโยบายลดและปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา เพื่อลดความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา และลดความเครียดของนักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอสรุปแนวทางการดำเนินการทดสอบ O-NET ดังต่อไปนี้

  1. กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการทดสอบ O-NET ตามความสมัครใจ โดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
  2. สพฐ.จะได้แจ้งรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานการทดสอบ O-NET ต่อไป

มติที่ประชุมสามัญ ทปอ. วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ได้ข้อสรุปว่า TCAS65 ยกเลิกการใช้คะแนน O-NET เป็นคุณสมับติหรือเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยไม่มีการสอบวิชาอื่น ๆ มาทดแทน

จึงสรุปได้ว่า

กระทรวงศึกษาธิการ : จัดสอบตามเดิม แต่เปลี่ยนการสมัครสอบเป็นระบบสมัครใจ
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย : ไม่ใช้คะแนนสอบ O-NET มาเป็นคุณสมบัติหรือเกณฑ์การคัดเลือ


อ้างอิง
1. myTCAS
2. ศธ.360องศา